Stanovy spolku

 

Stanovy občanského sdružení

 

Článek 1.

Úvodní ustanovení

 

Název sdružení:               1. moravský patchworkový klub

Sídlo sdružení:                            Dolní 223, 742 66 Štramberk

 

Článek 2.

Statut sdružení

 

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu, k popularizaci a propagaci níže uvedených cílů.

2. Sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra.

 

Článek 3.

Základní cíle sdružení

 

Cílem sdružení je sdružovat osoby se zájmem o ruční práci – patchwork a quilting, propagovat a popularizovat tento druh ručních prácí, umožnit vzdělávání, předávání zkušeností a dovedností v daném oboru, spolupracovat s jinými sdruženími a organizacemi v příbuzných oborech.

 

Článek 4.

Členství

 

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které písemně potvrdí souhlas se stanovami a cíli sdružení, a které se zaváží plnit povinnosti člena sdružení.

2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení. Členství vzniká dnem přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku odsouhlaseného Setkáním v daném roce.

3. Členství zaniká:

     a/ úmrtím člena

     b/ zrušením právnické osoby

     c/ dobrovolným vystoupením na základě písemného prohlášení

     d/ vyloučením člena Setkáním

     e/ zánikem sdružení

     f/ nezaplacením členského příspěvku

4. Dokladem členství je členský průkaz vydaný radou sdružení.

5. Evidenci přihlášek a členů vede jmenovaný člen rady sdružení.

 

Článek 5.

Práva a povinnosti členů

 

Člen má právo

a/ aktivně se podílet na činnosti sdružení

b/ zúčastnit se jednání členských schůzí

c/ předkládat návrhy, podněty a připomínky

d/ volit a být volen do orgánů sdružení

Člen má povinnosti

a/ řídit se stanovami sdružení

b/ aktivně se podílet na plnění cílů sdružení

c/ svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

d/ platit členské příspěvky ve výši stanovené Setkáním

e/ dbát na dobré jméno sdružení

 

Článek 6.

Orgány sdružení

 

V rámci sdružení existují tyto orgány:

a/ Setkání

b/ Rada sdružení

 

Článek 7.

Setkání

 

Nejvyšším orgánem sdružení je Setkání, které se koná nejméně jednou ročně na podnět Rady nebo některého z členů, aby:

a/ schválilo stanovy nebo jejich změny

b/ schválilo výroční zprávu sdružení, roční uzávěrku hospodaření, rozpočet sdružení

c/ zvolilo členy Rady sdružení

d/ určilo výši členského příspěvku

e/ rozhodlo o zrušení členství

f/ rozhodlo o zrušení sdružení

g/ určila koncepci činnosti sdružení na následující období

 

Setkání

1. je usnášeníschopné v jakémkoli počtu členů

2. každý člen má jeden hlas

3. rozhoduje na základě hlasování

4. přijímá rozhodnutí prostou většinou přítomných členů

 

Článek 8.

Rada sdružení

 

Výkonným orgánem sdružení je Rada sdružení, která

a/ má pět členů zvolených na Setkání

b/ schází se podle potřeby

c/ řídí a koordinuje činnost sdružení

d/ svolává Setkání

e/ zpracovává podklady pro Setkání

d/ připravuje a účastní se jednání jménem sdružení s jinými subjekty

Každý člen Rady je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně, vždy však v souladu se stanovami sdružení.

 

Článek 9.

Zásady hospodaření

 

1. Sdružení může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

     a/ dary a příspěvky fyzických a právnických osob

     b/ granty a projekty

     c/ dotace státu, krajů, měst, obcí

     d/ příjmy z činnosti při naplňování cílu sdružení

     e/ příspěvky členů

     f/ výnosy z majetku

O hospodaření je vedena přehledná evidence Radou sdružení, která odpovídá za hospodaření a každoročně předkládá Setkání zprávu o hospodaření. Rada si může vyžádat nezávislý audit. Správcem finančních prostředků sdružení je pokladník Jana Dušková, bytem Sv. Čecha 1567, 666 01 Tišnov. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně, případně na bankovním účtu sdružení, ke kterému má pokladník výhradní dispoziční právo. Veškeré platby musí být předem konzultovány se členy Rady.

 

Článek 10.

Zánik sdružení

 

1. Sdružení zaniká:

     a/ dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí Setkání

     b/ rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva vnitra

2. V případě zániku sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Setkání o způsobu majetkového vypořádání.

 

Článek 11.

Závěrečná ustanovení

 

1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení, mohou být měněny Setkáním na návrh Rady sdružení. 

2. Změny stanov byly projednány a schváleny na Setkání dne 21. 1. 2012. Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.