Výroční setkání 1. MPS dne 21.1.2017

23.03.2017 22:10

Přítomno 38 členek.

Program:

 1. Úvod
 2. Zhodnocení roku 2016

a/  výstava Fulnek  a Valašské Meziříčí

b/  kluby Fulnek  a Val. Mez.

c/  zájezd Francie

d/  charita

e/ finanční rozvaha roku 2016

 1. Hlasování členského příspěvku pro rok 2017
 2.  volba nového vedení
 3. Přestávka
 4. Plán na rok 2017-02-05
 5.  Dotazy, připomínky a závěr

 

 1. Členky spolku přivítala Alexandra Dobečková a seznámila je s programem schůze.
 2. a/ Alena Vetyšková zhodnotila výstavu ve Fulneku, která se konala ve dnech 17. – 19. 6. 2016.

Konala se v několika prostorách. V kostele, kde kromě exponátů od členek spolku byla také soutěž na téma červenobílé quilty .V oratořivystavoval patchworkový klub Befany. Dále jsme vystavovali v rotundě, kde skupina ze Zlína měla své riflové quilty. V muzeu na náměstíjsme vystavovali artquilty z Prahy a v Kulturním domě byli prodejci a workshopy.

Celkem naši výstavu navštívilo 843 návštěvníků.

Celkový příjem z výstavy: 86 640Kč, výdaje :56 267Kč, zisk z výstavy:30 373Kč

Poděkovali jsme všem členkám, které se zúčastnily při veškeré přípravě výstavy, hlavně koordinátorce Anně Římanové. Pro členky byl v sobotu připraven Country večer. Jelikož byla malá účast členek, tak se v příštím roce již tato akce nebude konat.

Další akce konaná pod záštitou spolku byla výstava ve Valašském Meziříčí konaná ve dnech 25. A 26. 8. 2016. V prostorách nádvoří se vystavovalo se celkem 34 dek. Byli zde i někteří prodejci v areálu kavárny. Rada rozhodla, že se další rok výstava ve Valašském Meziříčí nebude konat pod záštitou spolku z důvodu nedostatečného počtu quiltů a špatné organizace.

b/ Iva Chovancová zhodnotila klubové schůzky, které se konaly ve Fulneku a ve Valašském Meziříčí. Ve Fulneku je zvýšený nájem a schází se zde málo členek, proto bude zde klubové setkání zrušeno. Je možnost se scházet v Bílovci zdarma, kde by se mohla nová klubová deka došít.

c/ Lenka Smetanová zhodnotila klubový zájezd do Francie. Zájezd se všem zúčastněným velice líbil a chtěli by něco podobného zorganizovat i v tomto roce. Členkám se přispělo 1.100Kč a 2 000Kč si členky doplatily.. Zájezdu se zúčastnilo celkem 26 členek a 12 cizích.

d/ Liba Valoušková seznámila s charitou v loňském roce. Spolupracovaly jsme se Sdružením Člověk člověku. Děvčata našila různé drobnosti, které se vydražily. Tímto jsme věnovaly spolku 2060 Kč. Zbylé kousky byly věnovány do Dětského domova ve Valašském Meziříčí.

Sdružení v současné době podporuje 18 rodin postižených dětí. Tímto děkujeme všem zúčastněným členkám.

e/ O financích za rok 2016 informovala Jana Dušková.

Hospodářský výsledek 2016

 

počáteční stav pokladny                                                                                                    1642,00

počáteční stav účtu                                                                                                           29643,88

finance celkem začátkem roku 2016                                                                          31285,88

 

Příjmy:

příspěvky v roce 2016                                                                                                       10800,00

příjmy z pronájmu prodejních míst na výstavě                                                      32700,00

platby členek (26) i nečlenek (12) na Francii                                                           94000,00

prodej fotoknihy                                                                                                                    600,00

provize z prodeje nečlenek na výstavě                                                                         330,00

vstupné na výstavu                                                                                                           50010,00

příjmy celkem 2016                                                                                                        188440,00

 

Výdaje:

fotokniha                                                                                                                                   861,00

pojištění Česká pojišťovna                                                                                               2507,00

oprava dřevěných stojanů                                                                                                  400,00

materiál na výrobu poutačů a společné deky                                                             857,00

poplatky za Francii (autobus, ubytování)                                                               123251,66

náklady na výstavu                                                                                                            39058,80

platba za doménu, webhosting                                                                                      1207,20

platba menu pro pořadatelskou službu na výstavě                                                9645,00

poštovné                                                                                                                                 1902,00

výdaje celkem 2016                                                                                                        179689,66

 

zůstatek na účtu ke konci roku 2016                                                                          40895,66

zůstatek v pokladně ke konci roku 2016                                                                     4293,00

zůstatek celkem 2016                                                                                                      45188,66

 

ZISK                                                                                                                                    13902,78 Kč

 

 

 

 1. Proběhlo hlasování o členském příspěvku na rok 2017. Členky schválily stávající příspěvek 150 Kč.

Rada spolku obdržela od 9 členek vystoupení ze spolku. Na základě nedorozumění bude zaslán omluvný dopis Ivetě Holzerové ohledně nepřijetí do spolku.

Příští přijetí nových členek se bude konat pouze na setkání a schvalovat je budou všechny členky spolku. Zájemkyně o členství musí být přítomna.

 1. Následovala volba vedení  1 MPS. Členky schválily do vedení spolku tyto zástupce: Jana Dušková, Iva Chovancová, Alexandra Dobečková, Lenka Smetanová a Hana Bůžková.
 2. Následovala přestávka, ve které se sešla nová rada, aby vypracovala plán na další rok.
 3. Plán na rok 2017 začal s rozvahou o dalším zájezdu našich členek do zahraničí. Bude se odvíjet od financí za výstavu ve Fulneku.

Výstava ve Fulneku proběhne ve dnech 2.6. – 4.6. 2017

Prodej na výstavě se bude konat pouze v Kulturním domě, a to i prodej výrobků našich členek. Prodej v kostele je zakázán.

Prodejci se musí přihlásit do konce února písemně na emailu spolku. Také členky, které by chtěly prodávat své výrobky v kulturním domě, se musí do konce února písemně přihlásit.

Byl podán návrh na společný projekt na příští výstavu. Členky by se pokusily o nějaký podobný projektjako byly džínové deky ze Zlína.

Koordinátor výstavy bude Anna Římanová. Služby na výstavě zajistí Hana Kudelová / kudelovah@seznam.cz/.

Budou zakoupeny pokladničky ke vstupenkám. Instalaci zajistí Lenka Smetanová. Plakáty bude mít na starost Jana Dušková.

O soutěž se bude starat Hana Bůžková. Letošní téma jsou aplikace na aspoň na 1/3 plochy.

Hodnotit soutěž budou diváci. Prodejci nachystají balíčky pro 3 ceny v hodnotě 1 200Kč.

Přihlášky se budou přijímat do 15. 5. 2017. Deky do soutěže nemusí být nové, ale nesměly být vystavovány ve Fulneku.

Artquilty z Prahy budou viset v oratoři, postará se o jejich instalaci Saša Dobečková a Anna Navarová. Kapli má letos zamluvenou Věra Skočková.

Deky se musí dopravit do kostela do 31.5. do 14 hodin.

Sběr dek bude probíhat na několika místech:

 • Val. Mez. Liba Valoušková – Hranická 419, Val. Mez.
 • Bílovec – Anna Římanová – Pod Hubleskou 250, Bílovec
 • Zlín – Irena Řezníčková

Letošní setkání členek na výstavě bude v restauraci/ místo se upřesní/v sobotu 3.6.po uzavření výstavy.

 

Jana Dušková oznámila členkám, že náš spolek je již zapsán do rejstříku pod názvem :              1. Moravský patchworkový spolek.

        Dále bylo schváleno členkami spolku, že se proplatí Ivě Chovancové jednorázový příspěvek      

       3 600Kč za uskladnění  a dovoz  stojanů pro spolek.

       Letošní charitativní příspěvek budou dárky pro „Strom života“, který navrhla Anna Římanová.

 1. Na závěr se nový výbor rozloučil s členkami a popřál jim hodně společných chvil při šití nových qiltů.

 

 

                                                                                                                                         Zapsala: Alena Vetyšková